Poslání projektu

Projekt se zabývá výzkumem základních zákonitostí stavby hmoty, její struktury a jejích komponent. V posledních desetiletích došlo v tomto směru k výraznému prohloubení našich znalostí a tyto poznatky jsou shrnuty v tzv. Standardním modelu (SM) elementárních částic.Přes nesporný úspěch Standardního modelu zůstává řada otázek, na které toto teoretické schéma nedává odpověď: Proč existuje absolutní deficit antihmoty ve srovnání s hmotou, ze které se sestává námi pozorovaný vesmír? Co způsobuje hmotnost elementárních částic? Existuje teorií předpovězený Higgsův boson? Jaká je další cesta k jednotnému modelu všech interakcí - existují tzv. supersymetričtí partneři k námi pozorovaným elementárním částicím?

K odpovědi na tyto a další klíčové otázky o struktuře hmoty zásadním způsobem přispějí experimenty na LHC. Při srážkách částic v urychlovači se rodí nové částice, které existovaly ve vesmíru těsně po jeho vzniku při tzv. velkém třesku. Parametry LHC a budovaných detektorů jsou projektovány tak, že umožní studovat výše zmíněné problémy a fyzikům se otevírají oblasti, kde lze oprávněně očekávat nové zásadní objevy. Uvedení LHC do provozu tak zahajuje novou éru výzkumu ve fyzice částic a stanoví program světového výzkumu v této oblasti na další desetiletí.

ATLAS

Základní výzkumné směry lze shrnout do následujících bodů

  • Ověřování a zpřesňování Standardního modelu
  • Hledáni Higgsova bosonu
  • Hledání supersymetrických částic, případně "temné hmoty"
  • Studium narušení CP symetrie
  • Hledání "extra dimenzí"
  • Nová fyzika za hranicemi Standardního modelu

Výzkum ve fyzice částic má výrazně mezinárodní charakter. Velká technická a finanční náročnost urychlovačového komplexu, vlastní detekční aparatury i odpovídající infrastruktury vyžaduje sdružování v nadnárodním měřítku jak finančních prostředků, tak i vysoce specializovaných odborníků. Během posledního desetiletí se českým pracovištím úspěšně podařilo zapojit do mezinárodního výzkumu.

Na výstavbě experimentální aparatury ATLAS a rozpracování výzkumného programu se v současné době podílí okolo 3000 fyziků a inženýrů z více než 150 vědeckých pracovišť ve 34 zemích.

Popularizační činnost

Velká pozornost je věnována popularizačním a vzdělávacím aktivitám - natáčení popularizačních filmů, vytváření vzdělávacích materiálů, organizace přednášek a výstav, články v denním tisku, vystoupení v rozhlasu a televizi, exkurze do CERN, dny otevřených dveří.


Komponenty detektoru

Vnitřní detektor
Vnitřní detektor
Kalorimetry
Kalorimetry
Mionové komory
Mionové komory